Δίπλωμα Αυτοκινήτου (Β΄ κατηγορία)
* Ταυτότητα
* Α.Φ.Μ. (έγγραφο)
* 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου Διαβατηρίου


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ: 20 μαθήματα διάρκειας 45 λεπτών
ΠΡΑΚΤΙΚΑ: 20 μαθήματα διάρκειας 45 λεπτών