Δίπλωμα Οδήγησης Ε΄ κατηγορίας
* Ταυτότητα
* Α.Φ.Μ. (έγγραφο)
* Δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
* 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου Διαβατηρίου


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ: 8 μαθήματα διάρκειας 45 λεπτών