Δίπλωμα Φορτηγού (Γ΄ κατηγορία)
* Ταυτότητα
* Α.Φ.Μ. (έγγραφο)
* Δίπλωμα B΄ κατηγορίας
* 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου Διαβατηρίου


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ: 6 μαθήματα διάρκειας 45 λεπτών
ΠΡΑΚΤΙΚΑ: 10 μαθήματα διάρκειας 45 λεπτών