Δίπλωμα Λεωφορείου (Δ΄ κατηγορία)
* Ταυτότητα
* Α.Φ.Μ. (έγγραφο)
* Δίπλωμα
* 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου Διαβατηρίου

* Σε περίπτωση που είστε ήδη κάτοχος Γ΄ κατηγορίας διπλώματος (φορτηγό) απαιτούνται 2 φωτογραφίες αντί για 4.


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΙΑ: 6 μαθήματα διάρκειας 45 λεπτών
ΠΡΑΚΤΙΚΑ: 10 μαθήματα διάρκειας 45 λεπτών (6 μαθήματα διάρκειας 45 λεπτών για τους κατόχους Γ΄ κατηγορίας)