Δίπλωμα Μοτοσικλέτας (Α΄ κατηγορία ή Α΄1)
* Ταυτότητα
* Α.Φ.Μ. (έγγραφο)
* 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου Διαβατηρίου


* Σε περίπτωση που είστε ήδη κάτοχος Β΄ κατηγορίας διπλώματος (αυτοκίνητο) απαιτούνται 2 φωτογραφίες αντί για 4.


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ: 30 μαθήματα διάρκειας 45 λεπτών (10 μαθήματα διάρκειας 45 λεπτών για τους κατόχους Β΄ κατηγορίας)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ: 10 μαθήματα διάρκειας 45 λεπτών